Rejestracja

Prezydent Miasta Mysłowice, działając przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, jako Administrator Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego informuje, że:

  • dane osobowe przetwarzane są w celu naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego;
  • dane osobowe pozyskiwane w procesie naboru wniosków/ głosowania do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego będą przechowywane zgodnie z terminem ustalonym dla tego typu dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
  • osobie, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podanie jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie naboru wniosków/głosowania do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.