Regulamin

pdf
Regulamin
pobierz

Regulamin mysłowickiego budżetu obywatelskiego

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA MYSŁOWICE NA TEMAT WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mysłowice na temat wydatków finansowanych z budżetu obywatelskiego na 2019 rok przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o miejskich przedsięwzięciach i uczestniczenia w projektowaniu wydatków na ich realizację. W ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, których katalog precyzują ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice na temat wydatków finansowanych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, zwane dalej „Zasadami” regulują kwestie związane z organizacją naboru wniosków, ich weryfikacją oraz wyborem zadań do realizacji.
 2. Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają:

1)      miasto Mysłowice – miasto na prawach powiatu;

2)      Prezydent – Prezydent Miasta Mysłowice;

3)      Urząd – Urząd Miasta Mysłowice;

4)      mieszkaniec – osoba zamieszkująca na terenie miasta Mysłowice;

5)      budżet obywatelski, Mysłowicki Budżet Obywatelski, MBO – część budżetu miasta przeznaczona na  finansowanie zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców;

6)      zadanie własne gminy - zadanie określone w ustawach o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym, realizowane na terenach, do których gmina posiada tytuł prawny – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, nie kolidujące z założeniami wynikającymi z planów i programów dotyczących rozwoju miasta, nie ujęte w budżecie miasta, o istotnej wartości społecznej, tj. dedykowane i zaspokajające  potrzeby mieszkańców, co do którego istnieje możliwość zabezpieczania w budżecie ewentualnych kosztów, które zadanie będzie generowało w przyszłości;

7)      punkt MBO – miejsce wskazane na terenie miasta Mysłowice, na potrzeby działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenia głosowania;

8)      zespół ds. weryfikacji – zespół ds. weryfikowania projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego składający się z osób powołanych przez Prezydenta do analizy wniosków mieszkańców pod kątem formalnym i merytorycznym ;

9)      zespół ds. obsługi głosowania -  osoby powołane przez Prezydenta do przeliczenia oddanych głosów i przygotowania wyników głosowania ;

10)   strona internetowa MBO – www.mbo.myslowice.pl, strona prowadzona przez miasto Mysłowice, będąca kompendium wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, na bieżąco rejestrująca proces typowania i realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

 1. Planowana pula środków budżetu obywatelskiego na rok 2019 w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł złotych (słownie: jeden milion złotych), zostanie zapisana w projekcie budżetu miasta Mysłowice na 2019 rok.
 2. Propozycje zadań publicznych zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego dotyczą:

1)      zadań inwestycyjnych (remonty, adaptacje, budowa nowych obiektów), związanych z infrastrukturą techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu inwestycji w najbliższym otoczeniu;

2)      zadań nieinwestycyjnych, tzw. „miękkich” z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp.

 1. Zadania publiczne finansowane w ramach MBO muszą być dedykowane mieszkańcom miasta Mysłowice, realizowane wyłącznie na terenie będącym we władaniu miasta Mysłowice.
 2. Na terenie miasta Mysłowice wyznacza się punkty MBO określone w załączniku nr 1 do Zasad.
 3. Działania w ramach MBO obejmują:

1)      kampanię informacyjno – edukacyjną;

2)      opracowanie i zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców;

3)      weryfikację i publikację propozycji zadań;

4)      dyskusję nad propozycjami zadań;

5)      wybór zadań do realizacji;

6)      ogłoszenie zadań do realizacji;

7)      monitoring i ewaluację.

 1. Konsultacje prowadzone są w oparciu o ramowy harmonogram konsultacji w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, określony w załączniku nr 4 do Zasad.

 

Kampania informacyjno – edukacyjna

 

§ 2

 

Kampanię informacyjno – edukacyjną prowadzi Urząd Miasta Mysłowice przy współpracy z Radą Miasta Mysłowice, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi.

 

Opracowanie i zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców

 

§ 3

 

 1. Nabór propozycji zadań do realizacji w ramach MBO wraz z harmonogramem  i informacją o kwocie przeznaczonej na realizację zadań ogłasza Prezydent poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej MBO, stronie internetowej miasta, stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym oraz w punktach MBO.
 2. Przeprowadzone zostaną co najmniej dwa warsztaty dla mieszkańców z zakresu prawidłowego przygotowania propozycji zadań.
 3. Propozycję zadania mieszkańcy zgłaszają na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
 4. W Wydziale Rozwoju Miasta mieszkaniec może zasięgnąć porady z zakresu prawidłowego przygotowania propozycji zadań.
 5. Propozycję zadania może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie miasta Mysłowice, która ukończyła 15 rok życia.
 6. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.
 7. Propozycja zadania musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 15 rok życia.
 8. Mieszkaniec, który ukończył 15 rok życia, może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań do realizacji w ramach MBO.
 9. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej MBO, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice (stanowisko „Informacja”) przy ulicy Powstańców 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice w C.H. Quick Park oraz w Wydziale Rozwoju Miasta UM Mysłowice.
 10. Formularz zgłoszeniowy mieszkańcy składają w wyznaczonym terminie:

1)      listownie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 z adnotacją na kopercie „Mysłowicki Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice);

2)      osobiście w Urzędzie Miasta Mysłowice, w Kancelarii Ogólnej, ul. Powstańców 1;

3)      drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów;

4)      poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej MBO (www.mbo.myslowice.pl).

 1. Aby wniosek został poddany procedowaniu, konieczne jest kompletne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

 

Weryfikacja i publikacja propozycji zadań

 

§ 4

 

 1. Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez zespół ds. weryfikacji powołany przez Prezydenta. W skład zespołu wchodzą pracownicy i Naczelnicy wybranych wydziałów Urzędu Miasta lub osoby ich zastępujące.
 2. Pracami zespołu ds. weryfikacji kieruje przewodniczący – pracownik Urzędu – wskazany przez Prezydenta.
 3. Posiedzenia zespołu ds. weryfikacji są jawne.
 4. Zespół ds. weryfikacji podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swojego składu.
 5. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje zadań niespełniające wymogu wskazanego w § 3 ust. 5, 7 i 8 oraz te złożone po wskazanym terminie.
 6. Proces weryfikacji obejmuje analizę:

1)      zgodności formularza zgłoszeniowego z niniejszymi Zasadami;

2)      czy zadanie możliwe jest do zrealizowania w ciągu jednego roku;

3)      czy dana propozycja wpisuje się w zakres zadań gminy;

4)      czy dana propozycja nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa (w tym aktami prawa miejscowego, np. planami zagospodarowania przestrzennego, dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi miasta Mysłowice);

5)      czy dana propozycja jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców, tj. czy nie będzie służyła jedynie wąskiej grupie społecznej lub czy jej wykorzystywanie nie będzie ograniczone czasowo;

6)      potwierdzającą, że teren wskazany w formularzu jest we władaniu miasta Mysłowice;

7)      czy dana propozycja nie zakłada realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

8)      czy dana propozycja nie zakłada modernizacji, rozbudowy czy zmian w funkcjonowaniu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub Urzędu Miasta;

9)      kosztorysu, tj. kosztów realizacji i utrzymania wnioskowanych zadań;

10)   czy dana propozycja nie przekracza kwoty dedykowanej na realizację zadań w ramach MBO na podstawie dostępnych w czasie weryfikacji danych i wyliczeń.

 1. W procesie weryfikacji dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych we wniosku, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania wnioskodawcy do ich uzupełnienia (z wyłączeniem przypadków niespełnienia wymogów, o jakich mowa w § 3 ust. 5, 7 i 8).
 2. W sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji wykazane zostaną propozycje zadań mających znajdować się na tej samej działce, w tej samej lokalizacji lub w niewielkich odległościach od siebie i/lub o podobnej tematyce, wnioskodawcom przedstawiona zostanie propozycja połączenia wniosków.
 3. Złożona propozycja nie obliguje żadnej ze stron do dokonania połączenia, jednakże wnioskodawcy przyjmują do wiadomości, że w przypadku braku połączenia wniosków, przy ustalaniu zadań kierowanych do realizacji zastosowany zostanie mechanizm opisany w § 6 ust. 6 pkt 6 i 7.
 4. Wnioskodawcy, którzy przyjmą propozycję połączenia wniosków, muszą wybrać ze swojego grona głównego wnioskodawcę, którego nazwisko będzie widniało w dokumentacji wniosku, w publikacjach i na karcie do głosowania, jako Wnioskodawca.
 5. Połączona propozycja zadania może przyjąć dowolną nazwę, natomiast na liście zadań zajmie pozycję,  którą zajmowało pierwsze z zadań ulegających połączeniu. W przypadku istotnej zmiany zakresu rzeczowego wniosku, istnieje możliwość dostosowania opisu zadania do wprowadzonych zmian.
 6. Warunkiem koniecznym dalszego procedowania wniosku jest pozytywna, końcowa opinia zespołu ds. weryfikacji, przyjęta przez członków zespołu w akcie głosowania.
 7. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań i ogłoszeniu na stronie internetowej MBO oraz stronie internetowej miasta listy zadań przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta.
 8. W ramach trybu odwoławczego istnieje możliwość dokonania korekty propozycji zadania bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.
 9. Tryb odwoławczy jest nie krótszy niż 7 dni.
 10. Po zakończeniu trybu odwoławczego Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą zadania odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia propozycji zadań. Lista publikowana jest na stronie internetowej MBO oraz stronie internetowej miasta Mysłowice w terminie do 7 dni od zakończenia trybu odwoławczego.
 11. Lista zadań odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.
 12. Kwestie nieuregulowane w nin. paragrafie rozstrzygane będą przez zespół ds. weryfikacji zwykłą większością głosów.

 

Dyskusja nad propozycjami zadań

 

§ 5

 

 1. W okresie poprzedzającym głosowanie zostanie zorganizowane co najmniej jedno spotkanie dla mieszkańców, na którym przedstawiane i omawiane będą propozycje zadań, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji.
 2. Propozycje zadań zaprezentowane zostaną na spotkaniu przez samych projektodawców lub ich przedstawicieli, a w przypadku ich nieobecności przez przedstawiciela Urzędu.

 

Wybór zadań do realizacji

 

§ 6

 

 1. Głosowanie mieszkańców zarządza Prezydent, podając do publicznej wiadomości termin głosowania, sposób oddawania głosów, listę zadań poddanych pod głosowanie oraz wzór karty do głosowania.
 2. W głosowaniu udział biorą osoby zamieszkujące na terenie miasta Mysłowice, które ukończyły 15 rok życia.
 3. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, zgodnie z godzinami i trybem pracy placówki, w której mieści się Punkt MBO, korespondencyjnie i elektronicznie, siedem dni w tygodniu.
 4. Szczegółowe zasady głosowania opisane są w „Procedurze głosowania”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
 5. Karty do głosowania dostępne są od pierwszego dnia głosowania: na stronie internetowej MBO (do pobrania i w postaci elektronicznej), w Urzędzie Miasta Mysłowice (przy ul. Powstańców 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca, stanowisko „Informacja”), w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice w C.H. Quick Park  oraz w punktach MBO.
 6. Wyniki głosowania zlicza i opracowuje zespół ds. obsługi głosowania w oparciu o następujące zasady:

1)      liczy się liczbę oddanych głosów z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego;

2)      za ważne uznaje się głosy, które spełniają warunki wymienione w ust. 2 i 3 oraz w „Procedurze głosowania” stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych Zasad;

3)      na podstawie przyznanych głosów tworzy się ranking zadań;

4)      na podstawie rankingu przyznaje się środki niezbędne do realizacji zadania, w kolejności od zadania o największej liczbie głosów, aż do wyczerpania puli środków;

5)      w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania na liście, do realizacji uznaje się kolejne, które jest możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie;

6)      w przypadku, gdy nie doszło do połączenia propozycji zadań, a projekty uzyskały odpowiednią ilość głosów i mieszczą się w kwocie dedykowanej na realizację zadań w ramach MBO, do zrealizowania skierowana zostanie propozycja, która uzyskała większą ilość głosów, a w przypadku równej ilości głosów, propozycja o większej wartości wynikającej z kosztorysu;

7)      w dalszej kolejności, w przypadku równej wartości zadania, zrealizowane zostanie zadanie o niższych kosztach utrzymania;

8)      w sytuacji, gdy mimo zastosowania procedury opisanej w pkt 6 i 7, nie uda się wyłonić zadania, które zostanie skierowane do realizacji, przeprowadzane jest ponowne głosowanie, trwające nie dłużej niż pięć dni;

9)      ponowne głosowanie będzie dotyczyło także pozostałych zadań, w przypadku których nie doszło do rozstrzygnięcia wyłaniającego zadanie skierowane do realizacji, na zasadach opisanych w pkt 1  do 7.

 1. W procesie liczenia głosów mogą brać udział zaproszone przez zespół ds. obsługi głosowania osoby, w charakterze obserwatorów.

 

Ogłoszenie zadań do realizacji

 

§ 7

 

 1. Skierowana do realizacji może zostać tylko ta propozycja zadania, która w głosowaniu uzyska minimum 50 głosów poparcia.
 2. Z głosowania zespół ds. obsługi głosowania sporządza wyniki zawierające:

1)      liczbę zdobytych głosów przez poszczególne zadania;

2)      listę zadań przeznaczonych do realizacji wraz z szacunkowymi kwotami ich wykonania.

 1. Listę zadań do realizacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej MBO oraz stronie internetowej miasta.
 2. Środki pozostałe po zakończeniu wszystkich etapów MBO mogą zwiększyć kwotę przeznaczoną na MBO w kolejnym roku budżetowym.

 

Realizacja, monitoring i ewaluacja

 

§ 8

 

 1. Realizacja zadania w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest w cyklu rocznym, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny roku budżetowy wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.
 2. Wydział/y odpowiedzialny/e za realizację zadania, które zdobyło największą liczbę głosów, w porozumieniu z wnioskodawcą/-ami, ma/ją prawo dokonywać modyfikacji zakresu prac planowanych we wniosku, w sytuacji gdy w toku prac nad realizacją inwestycji wzrosną koszty jej realizacji lub wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację w planowanym zakresie.
 3. Bieżący monitoring przebiegu MBO może prowadzić zespół ds. MBO lub zespół monitorujący, powołany przez Prezydenta, składający się m.in. z mieszkańców i niezależnych ekspertów.
 4. Na stronie internetowej MBO publikowane są informacje nt. czasu pozostałego do końca realizacji danego zadania i etapu, na którym zadanie się znajduje.
 5. Urząd nie odpowiada za problemy techniczne związane z przesyłem elektronicznym formularzy zgłoszeniowych czy materiałów promocyjnych.