Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Czy mogę podpisać się tylko na jednej liście poparcia?

Każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15 rok życia w dniu składania podpisu, może poprzeć dowolną liczbę zadań.

W przypadku, gdy w procesie naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego bierze udział jako wnioskodawca lub osoba wyrażająca poparcie osoba, która nie ukończyła 16 lat, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę, wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Jak mogę złożyć propozycję zadania

 1. Propozycję zadania mieszkańcy zgłaszają na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
 2. W Wydziale Rozwoju Miasta mieszkaniec może zasięgnąć porady z zakresu prawidłowego przygotowania propozycji zadań.
 3. Propozycję zadania może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie miasta Mysłowice, która ukończyła 15 rok życia.
 4. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.
 5. Propozycja zadania musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 15 rok życia.
 6. Mieszkaniec, który ukończył 15 rok życia, może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań do realizacji w ramach MBO.
 7. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej MBO, w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice (stanowisko „Informacja”) przy ulicy Powstańców 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice w C.H. Quick Park oraz w Wydziale Rozwoju Miasta UM Mysłowice.
 8. Formularz zgłoszeniowy mieszkańcy składają w wyznaczonym terminie:
 • listownie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 z adnotacją na kopercie „Mysłowicki Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice);
 • osobiście w Urzędzie Miasta Mysłowice, w Kancelarii Ogólnej, ul. Powstańców 1;
 • drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów;
 • poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej MBO (www.mbo.myslowice.pl).

Aby wniosek został poddany procedowaniu, konieczne jest kompletne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Jak wiele zadań mogę zgłosić w ramach MBO?

Dowolną ilość.

Jakie warunki powinna spełniać propozycja zadania w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Propozycja zadania musi spełniać następujące warunki:

 • wpisywać się w zakres zadań gminy i obowiązujące przepisy prawa, np.: plany zagospodarowania przestrzennego, dokumenty strategiczne, plany inwestycyjne miasta, spełniać inne warunki określone w "ZASADACH I TRYBIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA MYSŁOWICE NA TEMAT WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK".
 • zadanie musi zostać złożone przez mieszkańca Mysłowic, który ukończył 15 rok życia,
 • zadanie musi zostać poparte przez min. 15 mieszkańców Mysłowic, którzy ukończyli 15 rok życia,
 • wskazany teren pod zadanie musi znajdować się we władaniu miasta Mysłowice,
 • kwota proponowanego zadania nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.

Nie wiem czy teren, który chciałbym wskazać we wniosku jest we władaniu Miasta Mysłowice. Jak mogę się tego dowiedzieć?

Najlepiej skontaktuj się z Urzędem Miasta. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz poniżej lub w zakładce kontakt.

Urząd Miasta Mysłowice
Pl. Wolności 2
pokój 20 /II piętro/

tel: 32 31 71 117, 32 31 71 178
email: mbo@myslowice.pl

Ochrona danych osobowych (RODO)

Prezydent Miasta Mysłowice informuje, że:

 • Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Mysłowice, działający przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice, z siedzibą przy ul. Powstańców 1; 
 • dane osobowe przetwarzane są w celu naboru wniosków/głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim;
 • dane osobowe pozyskiwane w procesie naboru wniosków/ głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim będą przechowywane zgodnie z terminem ustalonym dla tego typu dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy;
 • osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie naboru wniosków/głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl

Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE